کابل نوری ژله فیلد کانالی (OCFC) از ۱۲ کر تا ۷۲ کر Single Mode قندی

۰ تومان

اﯾﻦ ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي درون ﺷﻬﺮي و ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ به عنوان کابل ارتباطی و در داخل کانالها و حوضچه های مخابراتی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. این کابل داراری 12 کر تار Single Mode از مدل G652 است.

پاک کردن