کابل نوری ژله فیلد خاکی (OBFC) از ۴ کر تا ۷۲ کر Single Mode قندی

۰ تومان

اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ و ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮي در ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ داﺧﻞ ﺧﺎك دﻓﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد. این کابل داراری 8 کر تار Single Mode از مدل G652 است.

پاک کردن