کابل نوری خشک کانالی (OCUC) از ۱۲ کر تا ۲۸۸ کر Single Mode قندی

۰ تومان

اﯾﻦ ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي درون ﺷﻬﺮي و ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ به عنوان کابل ارتباطی و در داخل کانالها و حوضچه های مخابراتی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. این کابل از 12 کر تا 288 کر Single Mode با تار G652 تولید میشود.

پاک کردن