آشنایی با کابلهای مخابراتی مسی

معرفی استانداردهای تولید ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎى ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻰ ﻣﺴﻰ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎى ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ IEC (708-1.2), ICEA, ANSI , REA ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. همچنین مواد ﺧﺎم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﻠﻰ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى زﯾﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ: (ASTM (American Society for Testing and Materia (BS (British Standard Institute (IP (Institute of Petroleum اﯾﻦ ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ […]

معرفی انواع کابلهای فیبر نوری OM و OS

کابل های فیبر نوری مورد استفاده در ارتباطات مخابراتی به طور کلی در دو گروهطبقه بندی می شوند: کابل های Multi Mode و Single Mode. کابلهای Multi Mode را به طور اختصار OM نامیده و کابلهای Single Mode را به OS می نامند. در استانداردهای (ISO / IEC 11801) و (EIA / TIA) ، چهار […]

تفاوت کانکتورهای PC و UPC و APC

فیبرنوری برای کانکتورایز شدن نیاز به صیغل خوردن به شکل دقیق دارد که اصطلاحا به آن پالیش می گویند. عبارات UPC ، PC و APC بیانگر نوع پالیش فیبر میباشد. تفاوت در نحوه پالیش شدن فیبر باعث ایجاد تفاوت در میزان افت کانکتور و نتیجتا عملکرد آن میشود. به طور کلی کانکتورها باعث بروز دو […]